ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านทับช้างตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2515  ด้วยความดำริของ  นายสุรพล  ยงเจริญ  นายอำเภอโป่งน้ำร้อน  และนายกาวิน   พูลสมบัติ  ศึกษาธิการอำเภอโป่งน้ำร้อน  ซึ่งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นผู้จัดตั้ง  โรงเรียนบ้านทับช้างตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่  7 หมู่บ้านทับช้าง ตำบลทรายขาว  อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  โดยเปิดเป็นสาขาโรงเรียนบ้านตาเรือง ( ตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ )  สภาพพื้นที่ของโรงเรียนโดยทั่วไปเป็นป่าทึบ  พื้นที่ไม่ราบเรียบ สูง ๆ  ต่ำ ๆ  สลับด้วยลำธาร  ลำคลองและคลองธรรมชาติ ( คลองระโนด )  ซึ่งมีต้นน้ำมาจากป่าเขาแต่น้ำไหลไม่ตลอดปี มีอาคารแบ่งแยกมาจากงบประมาณของโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ เป็นอาคารเรียน  แบบ ป.1 ข ใต้ถุงสูง จำนวน 3 ห้อง 1 หลัง  มีที่ดินที่ประชาชนบริจาคให้กับทางโรงเรียนจำนวน  36 ไร่   47 ตารางวา โดยมี  นายอินทร์  ฤทธิ์สันเทียะ  นายสนั่น  แก้วแกมกาญจน์  และนางแหร่ม  สุวรรณสิน  เป็นผู้บริจาคพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียนจรดกับเขตทางหลวงแผ่นดินสายจันทบุรี สระแก้ว ( ถนนเฉลิมพระ -เกียรติ ร. 9 )  ในทางทิศตะวันตก   ด้านหลังของโรงเรียนจรดคลองระโนด  ทิศตะวันออก  ทิศเหนือและทิศใต้จรดที่ดินเอกชน

           จัดตั้งและทำการเปิดสอนเมื่อวันที่วันที่ 26 พฤษภาคม 2515 โดยแบ่งแยกนักเรียนทุกชั้นคือตั้งแต่ ป.1 -  ป.4 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่บ้านทับช้าง และหมู่บ้านใกล้เคียงออกมาจากโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ  และเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ป.1 ป.4 มีนักเรียนในวันเปิดเรียนจำนวน  121 คน  ครู  1  คน โดยการศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อนได้ส่ง  นายนรินทร์  แก้วสว่าง  ตำแหน่งครูตรี โรงเรียนวัดผักกาด  สังกัดหมวดการศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  มาทำการสอนและรักษาการแทนครูใหญ่  ต่อมาหมวดการศึกษาอำเภอโป่งน้ำร้อน ได้ส่งตัว นายวันชัย  ยินดีมิตร ตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ มาช่วยสอนในโรงเรียนอีก 1  คน  เมื่อวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ.  2515  รวมมีครูในปีการศึกษา  2515  จำนวน  2 คน  

           เนื่องจากโรงเรียนบ้านทับช้างมีนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนมาก  การบริหารขึ้นอยู่กับโรงเรียนบ้านตาเรืองฯ  ย่อมเกิดความไม่คล่องตัว  ทางราชการจึงได้พิจารณาอนุญาตตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่  10 กรกฎาคม  พ.ศ.  2515  และให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านทับช้าง