วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านทับช้าง

            โรงเรียนบ้านทับช้างส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณธรรม  ดำรงตนอย่างไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน

 
ปรัชญาโรงเรียนบ้านทับช้าง
การศึกษา  พัฒนาคน  นำชุมชน  สู่สันติสุข