ปฐมวัย

นางสาวยาใจ สโมสร
ครู คศ.2

นางสาวปรียาพร แจ้งจิตร์
ครู คศ.2

นางสาวอารียา เฉลิมชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์ วิเวกแว่ว
ครูผู้ช่วย