ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวยาใจ สโมสร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปรียาพร แจ้งจิตร์
ครู คศ.1