ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวยาใจ สโมสร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอัจฉราพร สุขชารี
ครู คศ.1

นางสาวฟ้าใส แก้วดิเรก
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร แจ้งจิตร์
ครู คศ.1