ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะพร บุญมั่ง
ครู คศ.1

นายอัครพงษ์ ศรีภักดี
ครู คศ.2

นายภาณุพันธุ์ สาลีผล
ครู คศ.2

นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำ
ครู คศ.1

นางสาวภัณฑิรา บุญสวน
ครู คศ.1

นายณัฐพัฒน์ เสียงล้ำ
ครูผู้ช่วย