ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปิยะพร บุญมั่ง
ครู คศ.1

นายอัครพงษ์ ศรีภักดี
ครู คศ.2

นางสาวพัณณ์ชิตา ฐานทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายภาณุพันธุ์ สาลีผล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำ
ครู คศ.1

นางสาวภัณฑิรา บุญสวน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายณัฐพัฒน์ เสียงล้ำ
ครูผู้ช่วย