ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครพงษ์ ศรีภักดี
ครู คศ.3

นายภาณุพันธุ์ สาลีผล
ครู คศ.2

นายฐิติพงษ์ บัวศรีคำ
ครู คศ.1

นางสาวภัณฑิรา บุญสวน
ครู คศ.1

นายณัฐพัฒน์ เสียงล้ำ
ครู คศ.1

นางสาวจริญญา เกษมศรี
ครู คศ.1