ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครพงษ์ ศรีภักดี
ครู คศ.3

นางสาวจริญญา เกษมศรี
ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญประภา สาวันดี
ครูผู้ช่วย