กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอัครพงษ์ ศรีภักดี
ครู คศ.3
อีเมล์ : keng_sri@hotmail.com

นางสาวจริญญา เกษมศรี
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญประภา สาวันดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ ค้าผล
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ ธงศรี
ครูผู้ช่วย