ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบังอร ศรีสด
ครู คศ.3

นางสุกัญญา ภูทองขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสมพร วงศ์สาริกา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางพรรณี ฮงทอง
ครู คศ.3

นางสาวปภัชญาพิชญ์ มีสุข
ครู คศ.1