ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบังอร ศรีสด
ครู คศ.3

นางสมพร วงศ์สาริกา
ครู คศ.3

นางพรรณี ฮงทอง
ครู คศ.3

นางสาวปภัชญาพิชญ์ มีสุข
ครู คศ.2

นางสาวรัชนีกร บุญเจือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ แก้วการุณ
ครูผู้ช่วย