กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวบังอร ศรีสด
ครู คศ.3

นางสมพร วงศ์สาริกา
ครู คศ.3

นางพรรณี ฮงทอง
ครู คศ.3

นางสาวปภัชญาพิชญ์ มีสุข
ครู คศ.2

นางสาวรัชนีกร บุญเจือ
ครู คศ.1

นางสาวปาริชาติ แก้วการุณ
ครู คศ.1

นางสาวสายชล น้อยจันอัด
ครูผู้ช่วย