ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางไชยา พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายคำสิงห์ ทองประ
ครู คศ.1

นายธนิช จันทนา
ครู คศ.1