ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประภาส นาคประวัติ
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ชรัตน์ จันทสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวเยาวภา สุขเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาดา สงฆ์พิมพ์
ครู คศ.1