ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายประภาส นาคประวัติ
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ชรัตน์ จันทสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเยาวภา สุขเจริญ
ครูผู้ช่วย