ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปลื้มจิตต์ มิ่งมีชัย
ครู คศ.3