คณะผู้บริหาร

นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวขนิษฐา พีรพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา