พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

      พันธกิจ

      1. ส่งเสริมกระบวนการคิด เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น

      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอย่างไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

      3. พัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน

     

      เป้าหมาย

      1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

      2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

      3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและดำรงตนอย่างไทย

      4. พัฒนานักเรียนและบุคลากรด้านทักษะการใช้ภาษาสู่อาเซียน


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

      “ยิ้มรับ ทักไหว้”

 

      เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

      “ภูมิทัศน์งามตา  การศึกษาสู่อาชีพ”