ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรใหม่ วงษ์ละคร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดารารัตน์ แพทย์ประทุม
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชา สงพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี สีดา
ครูผู้ช่วย