กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรใหม่ วงษ์ละคร
ครู คศ.2

นางสาวพุทธชา สงพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี สีดา
ครู คศ.1