ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรใหม่ วงษ์ละคร
ครู คศ.1

นางสาวดารารัตน์ แพทย์ประทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพุทธชา สงพิมาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัลยาณี สีดา
ครูผู้ช่วย