กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเพชรใหม่ วงษ์ละคร
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ แพทย์ประทุม
ครู คศ.1

นางสาวพุทธชา สงพิมาย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยาณี สีดา
ครู คศ.1