ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรลักษณ์ ปธานราษฏร์
ครู คศ.2

นางสาวภัทรา ฉางทรัพย์
ครู คศ.1