ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจงจิตร สิงห์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววรลักษณ์ ปธานราษฏร์
ครู คศ.2

นางสาวภัทรา ฉางทรัพย์
ครู คศ.1