ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจงจิตร สิงห์ทอง
ครู คศ.1

นางสาววรลักษณ์ ปธานราษฏร์
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา ดาราเย็น
ครู คศ.1