กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรลักษณ์ ปธานราษฏร์
ครู คศ.2

นางสาวภัทรา ฉางทรัพย์
ครู คศ.1