ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลรัตน์ รุ่งระวี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอัญชลี มั่งมูล
ครู คศ.3

นางธาราทิพย์ ศรีภักดี
ครู คศ.3

นางสาวรังสินี โพธิสุข
ครู คศ.3