ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกมลรัตน์ รุ่งระวี
ครู คศ.2

นางสาวอัญชลี มั่งมูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธาราทิพย์ ศรีภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวรังสินี โพธิสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2