ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ งามจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิดา ปรียะอนุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน